Grammar

Verbs » list, page 1 

Infinitive

   

Present

Simple past

Past participle

accept at acceptere ʌk-sɛp-teeə accepterer accepterede accepteret
warn at advare aeð-vaah advarer advarede advaret
deliver at aflevere ow-lə-veeə afleverer afleverede afleveret
finish at afslutte ow-sloot afslutter afsluttede afsluttet
reveal at afsløre ow-slü-ə afslører afslørede afsløret
reject at afvise ow-vee-sə afviser afviste afvist
breastfeed at amme ʌm-ə ammer ammede ammet
suspect, sense at ane ɛ:-nə aner anede anet
attack at angribe aen-gʁee-bə angriber angreb angrebet
arrest at anholde aen-hɔl-ə anholder anholdt anholdt
accuse at anklage aen-klei anklager anklagede anklaget
arrive at ankomme aen-kɔm-ə ankommer ankom ankommet
employ at ansætte aen-sɛt-ə ansætter ansatte ansat
work at arbejde aah-by-də arbejder arbejdede arbejdet
bathe at bade bɛ:-ðə bader badede badet
bake at bage bei bager bagte bagt
knock at banke bʌnk-ə banker bankede banket
shave at barbere bʌ-beeə barberer barberede barberet
blame at bebrejde bə-bʁai-də bebrejder bebrejdede bebrejdet
ask for, pray at bede bee-ðə beder bad bedt
deceive at bedrage bə-dʁaah-w bedrager bedrog bedraget
free at befri bə-fʁee befri(e)r befriede befriet
bury at begrave bə-gʁaah-w begraver begravede begravet
limit at begrænse bə-gʁʌn-sə begrænser begrænsede begrænset
begin at begynde bə-gün begynder begyndte begyndt
desire at begære bə-gae begærer begærede begæret
treat at behandle bə-haen-lə behandler behandlede behandlet
keep at beholde bə-hɔl beholder beholdt beholdt
crave, need at behøve bə--və behøver behøvede behøvet
confirm at bekræfte bə-kʁʌf-tə bekræfter bekræftede bekræftet
worry at bekymre bə-küm-ʁə bekymrer bekymrede bekymret
deny at benægte bə-nɛk-tə benægter benægtede benægtet
calculate at beregne bə-ʁai-nə beregner beregnede beregnet
soothe at berolige bə-ʁoo-lee beroliger beroligede beroliget
defeat at besejre bə-sai-ʁə besejrer besejrede besejret
damage at beskadige bə-skɛ-ðee beskadiger beskadigede beskadiget
describe at beskrive bə-skʁee-w beskriver beskrev beskrevet
protect at beskytte bə-sküt beskytter beskyttede beskyttet
decide at beslutte bə-sloot beslutter besluttede besluttet
order at bestille bə-steel bestiller bestilte bestilt
exist, consist, pass (exam) at bestå bə-staw består bestod bestået
reply at besvare bə-svaah besvarer besvarede besvaret
faint at besvime bə-svee-mə besvimer besvimede besvimet
visit at besøge bə- besøger besøgte besøgt
pay at betale bə-tei-lə betaler betalte betalt
observe at betragte bə-tʁʌk-tə betragter betragtede betragtet
mean at betyde bə--ðə betyder betød betydet
prove at bevise bə-vee-sə beviser beviste bevist
move at bevæge bə-vɛ: bevæger bevægede bevæget
bite at bide bee-ðə bider bed bidt
tie at binde been binder bandt bundet
mix at blande blɛn-ə blander blandede blandet
fade at blegne blaai-nə blegner blegnede blegnet
flash, wink, blink at blinke blink-ə blinker blinkede blinket
stay, become at blive blee-və bliver blev blevet
blow (the wind) at blæse blɛ:-sə blæser blæste blæst
live, reside at bo boo bor boede boet
drill (a hole) at bore boo-ə borer borede boret
brake at bremse bʁʌm-sə bremser bremsede bremset
bring at bringe bʁɛng-ə bringer bragte bragt
grumble at brokke sig bʁɔk-ə-saai brokker sig brokkede sig brokket sig
use, spend at bruge bʁoo-ə bruger brugte brugt
break (off, in, ..) at bryde bʁü-ðə bryder brød brudt
wrestle at brydes bʁü-ðəs brydes brødes brødes
break at brække bʁaig-kə brækker brækkede brækket
burn at brænde bʁʌn-ə brænder brændte brændt
ought to at burde bwə-də bør burde burdet
offer, ask, invite at byde byder bød budt
build at bygge büg-ə bygger byggede bygget
swap, exchange at bytte büt-ə bytter byttede byttet
carry at bære bɛ:-ə bærer bar båret
bend at bøje boi bøjer bøjede bøjet
brush (hair) at børste buhs-tə børster børstede børstet
shock at chokere shɔ-keeə chokerer chokerede chokeret
cycle at cykle sük-lə cykler cyklede cyklet
form, shape at danne dan danner dannede dannet
dance at danse dan-sə danser dansede danset
define at definere dɛf-ee-neeə definerer definerede defineret
share, divide at dele dee-lə deler delte delt
participate at deltage deel-tei deltager deltog deltaget
demonstrate at demonstrere dɛm-ɔn-stʁeeə demonstrerer demonstrerede demonstreret
design at designe dee-sigh-nə designer designede designet
discuss at diskutere dees-koo-teeə diskuterer diskuterede diskuteret
turn at dreje dʁai drejer drejede drejet
drink at drikke dʁɛg-ə drikker drak drukket
tease at drille dʁɛl-ə driller drillede drillet
drift, float at drive dʁee-və driver drev drevet
drown at drukne dʁɔk-nə drukner druknede druknet
kill at dræbe dʁɛ:-bə dræber dræbte dræbt
dream at drømme dʁɔm-ə drømmer drømte drømt
smell (good) at dufte doof-tə dufter duftede duftet
fail (exam) at dumpe doom-pə dumper dumpede dumpet
dive at dykke dük-ə dykker dykkede dykket
cover at dække dɛg-kə dækker dækkede dækket
die at dø dør døde død/døet
judge at dømme deum dømmer dømte dømt
investigate, research at efterforske ef-tə-faw-skə efterforsker efterforskede efterforsket
abandon at efterlade ef-tə-lae-ð efterlader efterlod efterladt
own at eje i ejer ejede ejet
love at elske ɛl-skə elsker elskede elsket
end at ende ɛn ender endte endt
admit, confess at erkende ɛ:-kɛn erkender erkendte erkendt
replace at erstatte ɛ:-stat erstatter erstattede erstattet
fall, decline at falde fael falder faldt faldet
settle, get used to at falde til fael-ə teel falder til  faldt til faldet til
catch at fange fʌng-ə fanger fangede fanget
color at farve faah-və farver farvede farvet
attach at fastgøre faest-guh fastgør fastgjorde fastgjort
determine (the cause of) at fastslå faest-slaw fastslår fastslog fastslået
understand at fatte fat fatter fattede fattet
sweep at feje faai fejer fejede fejet
fail at fejle fai-lə fejler fejlede fejlet
find at finde feen finder fandt fundet
remove at fjerne f-yaah-nə fjerner fjernede fjernet
flow, float at flyde flü-ðə flyder flød flydt
escape at flygte flük-tə flygter flygtede flygtet
move at flytte flüt flytter flyttede flyttet
fly at flyve flü-və flyver fløj fløjet
whistle at fløjte floi-tə fløjter fløjtede fløjtet
feed (animal) at fodre fooð-ʁə fodrer fodrede fodret
fold at folde fɔl folder foldede foldet
improve at forbedre fɔ-beeð-ʁə forbedrer forbedrede forbedret
prepare at forberede faw-bə-ʁɛ-ð forbereder forberedte forberedt
connect at forbinde fɔ-been forbinder forbandt forbundet
consume at forbruge fɔ-bʁoo forbruger forbrugte forbrugt
ban at forbyde fɔ- forbyder forbød forbudt
pretend at foregive faw-ghee-wə foregiver foregav foregivet
unite at forene fɔ-ee-nə forener forenede forenet
prefer at foretrække faw-tʁai-gə foretrækker foretrak foretrukket
decay at forfalde fɔ-fael forfalder forfaldt forfaldet
prevent at forhindre fɔ-heen-dʁə forhindrer forhindrede forhindret
explain at forklare fɔ-klaah forklarer forklarede forklaret
spoil (someone) at forkæle fɔ-kɛ:-lə forkæler forkælede forkælet
leave, abandon at forlade fɔ-lae forlader forlod forladt
extend at forlænge fɔ-lɛng forlænger forlængede forlænget
minimize, decrease at formindske fɔ-meen-skə formindsker formindskede formindsket
sense at fornemme fɔ-nɛm fornemmer fornemmede fornemmet
insure, ensure at forsikre fɔ-sick-ʁə forsikrer forsikrede forsikret
delay at forsinke fɔ-sink forsinker forsinkede forsinket
startle at forskrække  fɔ-skʁʌk-gə forskrækker forskrækkede forskrækket
suggest at foreslå faw-slaw foreslår foreslog foreslået
sprain at forstuve fɔ-stoo-və forstuver forstuvede forstuvet
interrupt, disturb at forstyrre fɔ-stü forstyrrer forstyrrede forstyrret
strengthen at forstærke fɔ-stae-gə forstærker forstærkede forstærket
understand at forstå fɔ-staw forstår forstod forstået
defend at forsvare fɔ-svah forsvarer forsvarede forsvaret
disappear at forsvinde fɔ-sveen forsvinder forsvandt forsvundet
provide at forsyne fɔ-sün forsyner forsynede forsynet
try, attempt at forsøge fɔ- forsøger forsøgte forsøgt
deserve, earn at fortjene fɔ-tshɛ:-nə fortjener fortjente fortjent
regret at fortryde fɔ-tʁü-ðə fortryder fortrød fortrudt
continue at fortsætte fawt-sɛt-ə fortsætter fortsatte fortsat
tell at fortælle fɔ-tɛl fortæller fortalte fortalt
expect at forvente fɔ-vɛnt forventer forventede forventet
confuse at forvirre fɔ-vee forvirrer forvirrede forvirret
increase at forøge fɔ-ü forøger forøgede forøget
cause at forårsage fɔ-aw-sei forårsager forårsagede forårsaget
step down at fratræde fʁʌ-tʁɛ fratræder fratrådte fratrådt
emphasise at fremhæve fʁʌm-hɛ:-və fremhæver fremhævede fremhævet
encourage at fremme fʁʌm-ə fremmer fremmede fremmet
appear at fremstå fʁʌm-staw fremstår fremstod fremstået
tempt at friste ɛst frister fristede fristet
freeze at fryse fʁü-sə fryser frøs frosset
complete at fuldføre fool-feu fuldfører fuldførte fuldført
fill at fylde fül fylder fyldte fyldt
fire at fyre fyrer fyrede fyret
feel at føle -lə føler følte følt
follow at følge fül-yə følger fulgte fulgt
get at få faw får fik fået
yawn at gabe gɛ:-bə gaber gabede/gabte gabt
benefit at gavne g-ow-nə gavner gavnede gavnet
hide, store, save (on computer) at gemme ghɛm gemmer gemte gemt
bother, annoy at genere shə-nee generer generede generet
recognise at genkende ghɛn-kɛn-ə genkender genkendte genkendt
soak at gennembløde ghɛn-əm-bloo-ð gennembløder gennemblødte gennemblødt
carry through at gennemføre ghɛn-əm-fü-ə gennemfører gennemførte gennemført
go through, go over (e.g. a list), undergo at gennemgå ghɛn-əm-gaw gennemgår gennemgik gennemgået
see through at gennemskue ghɛn-əm-skoo gennemskuer gennemskuede gennemskuet
rebuild at genopbygge ghɛn-ɔp-büg-ə genopbygger genopbyggede genopbygget
resume at genoptage ghɛn-ɔp-tei genoptager genoptog genoptaget
repeat at gentage ghɛn-tei gentager gentog gentaget
feel like at gide ghee-ðə gider gad gidet
marry at gifte sig gheef-tə sigh gifter sig giftede sig giftet sig
give at give ghee-wə giver gav givet
forget at glemme glɛm glemmer glemte glemt
slip, slide at glide glee-ðə glider gled gledet
please at glæde glɛ:-ðə glæder glædede glædet
glow at gløde glü-ðə gløder glødede glødet
rub at gnide gnee-ðə gnider gned gnedet
approve at godkende gooð-kɛn-ə godkender godkendte godkendt
dig at grave gʁaah-və graver gravede gravet
grab, grip at gribe gʁee-bə griber greb grebet
laugh at grine gʁee-nə griner grinede grinet
cry, weep at græde gʁaah-ð græder græd grædt
swing at gynge güng-ə gynger gyngede gynget
be valid at gælde ghɛl-ə gælder gjaldt gjaldt/gældt
guess at gætte gɛt-ə gætter gættede gættet
do at gøre guh gør gjorde gjort
go, walk at gå gaw går gik gået
oppose at gå imod gaw ee-moð går imod gik imod gået imod
hate at hade hɛ:-ð hader hadede hadet
hail at hagle how-lə hagler haglede haglet
chop at hakke hʌk-gə hakker hakkede hakket
limp at halte hael-tə halter haltede haltet
operate, act, trade at handle haen-lə handler handlede handlet
have at have hɛ:-və (hae) har havde haft
afford at have råd til hɛ:və ʁawð-til har råd til havde råd til haft råd til
be called something at hedde hee hedder hed heddet
cure at helbrede hɛl-bʁɛ-ð helbreder helbredte helbredt
heal at hele hee-lə heler helede helet
fetch at hente hɛn-tə henter hentede hentet
refer at henvise hɛn-vee-sə henviser henviste henvist
greet at hilse hil-sə hilser hilste hilst
pull, tug at hive hee-və hiver hev hevet
help at hjælpe yɛl-pə hjælper hjalp hjulpet
last, hold at holde hɔl-ə holder holdt holdt
cease, stop at holde op hɔl-ə ɔp holder op holdt op holdt op
jump at hoppe hɔp-bə hopper hoppede hoppet
cough at hoste haws-tə hoster hostede hostet
chop at hugge hook-gə hugger huggede hugget
remember at huske hoos-kə husker huskede husket
rest at hvile vee-lə hviler hvilede hvilet
whisper at hviske vees-kə hvisker hviskede hvisket
pour at hælde hɛl-ə hælder hældte hældt
hang at hænge hɛng-ə hænger hang hængt
raise (amount), withdraw (money) at hæve hɛ:-və hæver hævede hævet
hear at høre hü-ə hører hørte hørt
hope at håbe haw-bə håber håbede håbet
inject at indsprøjte in-spʁoi-də indsprøjter indsprøjtede indsprøjtet
direct (movie) at instruere in-stʁoo-eeə instruerer instruerede instrueret
invite at invitere in-vee-tee-ʁə inviterer inviterede inviteret
hunt, chase at jage yei-ə jager jagtede jagtet
adjust at justere yoos-tee-ʁə justerer justerede justeret
like at kunne lide koon lee kan lide kunne lide kunnet lide
throw at kaste kaes-tə kaster kastede kastet
vomit at kaste op kaestə ɔp kaster op kastede op kastet op
bore (not excite) at kede sig kee-ð sʌ (saai) keder sig kedede sig kedet sig
know (someone) at kende kɛn-ə kender kendte kendt
look at kigge keeg kigger kiggede kigget
tickle at kilde kill-ə kilder kildede kildet
complain at klage klei-ə klager klagede klaget
stroke (e.g. a dog) at klappe klʌp-bə klapper klappede klappet
handle (situation) at klare klaah klarer klarede klaret
climb at klatre klaet-ʁə klatrer klatrede klatret
squeeze at klemme klɛm-ə klemmer klemte klemt
stick at klistre klees-tʁə klistrer klistrede klistret
change (clothing) at klæde om klɛ:-ð ɔm klæder om klædte om klædt om
dress at klæde på klæ-ð klæder på klædte på klædt på
itch at klø klü klør kløede kløet
pinch at knibe kknee-bə kniber kneb knebet
crush, smash at knuse kknoo-sə knuser knuste knust
snap, break (off) at knække kknɛk-gə knækker knækkede knækket
cook, boil at koge k-oh koger kogte kogt
crash at kollidere kɔ-lee-deeə kolliderer kolliderede kollideret
come, put at komme kɔm-ə kommer kom kommet
depend (on something) at komme an på kɔm-ə aen kommer an på kom an på kommet an på
enter at komme ind kɔm-ə in kommer ind kom ind kommet ind
return at komme tilbage kɔm-ə tə-bei kommer tilbage kom tilbage kommet tilbage
confront at konfrontere kɔn-fʁɔn-teeə konfronterer konfronterede konfronteret
compete at konkurrere kɔng-koo-ʁeeə konkurrerer konkurrerede konkurreret
preserve at konservere kɔn-sɛ-vee-ʁə konserverer konserverede konserveret
control at kontrollere kɔn-tʁɔ-lee-ʁə kontrollerer kontrollerede kontrolleret
copy at kopiere kɔ-pee kopierer kopierede kopieret
correct at korrigere kɔ-ee-ghee korrigerer korrigerede korrigeret
cost at koste kɔs-tə koster kostede kostet
scratch at kradse kʁʌs-ə kradser kradsede kradset
crawl at krybe kʁü-bə kryber krøb krøbet
demand, require at kræve kʁɛ:-və kræver krævede krævet
curl at krølle kʁü-lə krøller krøllede krøllet
can at kunne koon kan kunne kunnet
choke, strangle at kvæle kvɛ:-lə kvæler kvalte kvalt
injure at kvæste kvɛs-tə kvæster kvæstede kvæstet
kiss at kysse küs kysser kyssede kysset
fight, struggle at kæmpe kɛmp-ə kæmper kæmpede kæmpet
buy at købe -bə køber købte købt
shop at købe ind kübə in køber ind købte ind købt ind
drive at køre kü-ə kører kørte kørt
let, allow at lade lae lader lod ladet
land at lande lan lander landede landet
roar at larme laah-mə larmer larmede larmet
load (transport) at laste laes-tə laster lastede lastet
make, do at lave lɛ:-və laver lavede lavet
lead, guide at lede lee-ðə leder ledte ledt
play at lege lie-ə leger legede leget
rent, hire at leje lie-ə lejer lejede lejet
lighten (load), ease at lette lɛt-ə letter lettede lettet
live at leve lee-və lever levede levet
suffer at lide lee-ðə lider led lidt
lie (somewhere) at ligge leeg ligger ligget
resemble at ligne lee-nə ligner lignede lignet
glue at lime lee-mə limer limede limet
promise at love low-və lover lovede lovet
walk (the dog) at lufte lɔf-tə lufter luftede luftet
smell (not so good) at lugte lɔk-tə lugter lugtede lugtet
close, shut at lukke lɔk-gə lukker lukkede lukket
sound at lyde -ðə lyder lød lydt
succeed at lykkes lük-gəs n/a lykkedes lykkedes
listen at lytte lüt-ə lytter lyttede lyttet
lie (tell untruth) at lyve -və lyver løj løjet
put at lægge lɛg-ə lægger lagde lagt
notice at lægge mærke til  lɛg-ə mɛ:-gə til lægger mærke til  lagde mærke til lagt mærke til
lie down at lægge sig lɛg-ə saai lægger sig lagde sig lagt sig
long (after) at længes lɛng-əs længes længtes længtes
teach at lære/ undervise lɛ:-ə / ɔn-ə-vee-sə lærer/underviser lærte/underviste lært/undervist
read at læse lɛ:-sə læser læste læst
run at løbe -bə løber løb løbet